logo

"Ma pregatesc pentru viitor. Invat, exersez, muncesc !"

Proiecte Arteta

Programul FONDULUI SOCIAL EUROPEAN

Investeste in oameni !


Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Nr. 108

Axa prioritara nr. 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"

Domeniul major de intervenţie 2.3
"Acces si participare la formare profesionala continua" (FPC)

Titlul proiectului:

"MĂ PREGĂTESC PENTRU VIITOR: ÎNVĂŢ, EXERSEZ, MUNCESC"

POSDRU/108/2.3/G/79876

Grup tinta: 192 persoane – angajati din care 50% femei

Persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ persoanele care: sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru; nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea înregistrării au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta; sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile; elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;

CU MENTIUNEA POSDRU privind calificarea/recalificarea prin proiecte pe fonduri europene:

"In cazul angajatilor care sunt deja calificati, nu este permisa participarea la programe de pregatire pentru calificari de nivel mai mic decat cel pe care angajatul il are deja "


Obiective:


 • calificarea unui numar de 192 persoane pe 8 meserii cautate si de actualitate;
 • cei 192 de cursanti in urma promovarii examenului final, vor avea o calificare;
 • cei 192 de cursanti vor primi o data cu Certificatul de Calificare si o indemnizatie lunara in functie de durata cursului;
 • asigurarea unui loc potrivit pentru efectuarea orelor de practica;
 • asigurarea unui potential loc de munca in locurile unde se efectueaza practica sau la societatile de profil din zona si din strainatate;CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA


Dupa absolvirea examenului final cei 192 de cursanti vor primi un Certificat de Calificare Profesionala, recunoscut national si international, pentru meseria pentru care au urmat cursul;
Certificatul este recunoscut de Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
In plus, printr-o apostila, aceste certificate sunt recunoscute si international.Ministerul Educatiei si Cercetarii
Nr. 3228/25.02.2002

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
Nr. 138/12.03.2002

e m i t


ORDIN
privind echivalarea nivelurilor de calificare din învatamântul profesional, liceal – filiera tehnologica si vocationala - si postliceal


În temeiul Art. 7 al Hotarârii Guvernului României nr. 1246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învatamântul profesional, liceal – filiera tehnologica si vocationala – si postliceal,
În baza dispozitiilor Art. 26, Art. 34 alin. (1), Art. 35, Art. 39 si Art. 53 alin. (1) si (2) din Legea învatamântului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul Hotarârii Guvernului României nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Hotarârii Guvernului României nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale,


Ministrul Educatiei si Cercetarii si Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale dispun:


 • Art. 1. În învatamântul preuniversitar organizat prin scoala profesionala, scoala de ucenici, liceu – filiera tehnologica si vocationala, scoala postliceala si scoala de maistri, sunt certificate urmatoarele niveluri de calificare:
  • a) Nivelul 1 de calificare - muncitor ucenic – corespunde practicarii unor activitati simple, cerintele de acces fiind absolvirea învatamântului obligatoriu si initierea profesionala prin scoala de ucenici.
  • b) Nivelul 2 de calificare - muncitor calificat – permite realizarea de activitati independente între anumite limite, cerintele de acces fiind absolvirea învatamântului obligatoriu si pregatirea profesionala prin scoala profesionala.
  • c) Nivelul 3 de calificare – permite dezvoltarea de activitati suplimentare nivelului 2 si include:
   • (1) tehnician – realizeaza activitati de executie sau de coordonare, cerintele de acces fiind învatamântul obligatoriu cu examen de capacitate si pregatirea profesionala prin liceu – filiera tehnologica si vocationala;
   • (2) tehnician specialist – realizeaza activitati de executie sau de coordonare, cerintele de acces fiind absolvirea liceului cu sau fara diploma de bacalaureat si pregatirea profesionala prin scoala postliceala;
   • (3) maistru - realizeaza activitati de executie sau de coordonare, cerintele de acces fiind absolvirea liceului cu sau fara diploma de bacalaureat si pregatirea profesionala prin scoala de maistri.
 • Art. 2. Echivalarea nivelurilor de calificare în învatamântul profesional, liceal – filiera tehnologica si vocationala - si postliceal se face pentru momentul absolvirii si pentru documentul de studii eliberat.
 • Art. 3. Diplomele / certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor scolii de ucenici pentru scolarizarea finalizata anterior anului scolar 2001-2002 corespund nivelului 1 de calificare;
 • Art. 4. Diplomele / certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor scolii profesionale pentru scolarizarea finalizata anterior anului scolar 2001- 2002 corespund nivelului 2 de calificare;
 • Art. 5. Diplomele / certificatele de absolvire si certificatele de calificare eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de liceu cu durata de 4 ani – cursuri de zi / 5 ani cursuri serale, pentru scolarizarea finalizata anterior anului scolar 2002-2003 corespund nivelului 2 de calificare;
 • Art. 6. Diplomele de absolvire si certificatele de calificare, eliberate conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de liceu cu durata de 5 ani cursuri de zi, pentru scolarizarea finalizata anterior perioadei 2002-2003 corespund:
  • (1) nivelului 2 de calificare, pentru profilurile industrial, agricol, silvic, sanitar, economic, administrativ si de servicii;
  • (2) nivelului 3 de calificare, pentru profilul pedagogic / scoala normala si pentru seminariile teologice;
 • Art. 7. Diplomele / certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de scoala de maistri/scoala tehnica pentru scolarizarea finalizata anterior anului scolar 2001 - 2002 corespund nivelului 3 de calificare.
 • Art. 8. Diplomele / certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de scoala postliceala pentru scolarizarea finalizata anterior anului scolar 2001 - 2002 corespund nivelului 3 de calificare..
 • Art. 9. Echivalarea nivelurilor de calificare, pentru cazurile care nu se încadreaza în situatiile mentionate la Art. 3, 4, 5, 6, 7 si 8 din prezentul ordin, se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.
 • Art. 10. Odata cu intrarea în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
 • Art. 11. Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • Art. 12. Directia Generala pentru Învatamânt Preuniversitar, Directia Generala pentru Evaluare, Prognoze si Dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Directia Generala Forta de Munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectoratele Scolare Judetene si al Municipiului Bucuresti, unitatile de învatamânt vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.
 • Ministrul Educatiei si Cercetarii
  Ecaterina ANDRONESCU
  Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale
  Marian SARBU
  Director General
  Cristina Icociu
  Director
  Oana Cazan

  In completarea acestui ordin se mai adauga CADRUL NATIONAL AL CALIFICARILOR – Anexa 1.


  CU MENTIUNEA POSDRU privind calificarea/recalificarea prin proiecte pe fonduri europene:


  "In cazul angajatilor care sunt deja calificati, nu este permisa participarea la programe de pregatire pentru calificari de nivel mai mic decat cel pe care angajatul il are deja"  Termeni de specialitate – explicatii


  Competenţa profesională
  reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.
  Contractul de ucenicie la locul de muncă
  Un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
  Competenţa profesională
  reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.
  Contractul de ucenicie la locul de muncă
  Un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
  Formarea profesională a adulţilor
  cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.
  Formarea profesională continuă
  este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.
  Formarea profesională iniţială
  asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.
  Funcţia
  este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie.
  Furnizorii de formare profesională
  sunt persoane juridice de drept public sau privat care pot desfasura servicii de formare profesională, numai cu respectarea standardelor de pregătire profesională şi a legislaţiei în vigoare.
  Maistrul de ucenicie
  Persoana atestată, în condiţiile Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care coordonează formarea profesională a ucenicului.
  Meseria

  este ansamblul de cunoştinţe dobândit prin şcolarizare sau prin practica, necesare pentru realizarea anumitor actiuni de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii.
  Ocupaţia

  activitatea utilă, prin efectuarea unor lucrari sau prestarea unor servicii, remunerata (în bani / natură) pe care o desfăşoară o persoană, într-o entitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta, o sursă de existenţă. Ocupaţia poate fi exprimată prin funcţie sau meserie.
  Profesia
  este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.
  Standardul ocupaţional
  documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.
  Ucenicia la locul de muncă
  Formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie, la locul de muncă.
  Ucenicul
  Persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.